Tietosuoja


1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Kaktu Kuparinen tmi (jatkossa "Yritys")

Osoite: Kempintie 132

Puhelin: 0445512468

Sähköposti: kaktu@erajarvenpappila.fi

Yhteyshenkilö: Kaktu Kuparinen

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden henkilötietoja, joista käytetään jatkossa termiä "Rekisteröity". Asiakkaita ovat mm. kurssien osallistujat ja verkkokaupan tuotteiden tilaajat.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Majoitus- ja kurssitoiminta
Rekisterin käyttötarkoituksena on kurssille ilmoittautuneiden ja majoituksen varanneiden asiakkaiden yhteystietojen ajantasainen hallinta, jotta palvelua voidaan toimittaa. Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimuksen täytäntöönpano.

Markkinointi
Mikäli Rekisteröity antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin, palvelun toimittamisen jälkeen tietoja voidaan käyttää  myös markkinointitarkoitukseen.

Verkkokauppa (vuuscanter.fi ja erajarvenpappila.fi/kaktuntallipuoti)

Rekisterin käyttötarkoituksena on verkkokaupan tilauksiin ja niiden toimituksiin liittyvä asiakassuhteiteiden hoito. 

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita palvelun toimittamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

-          Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;

-          Rekisteröidyn osoitetiedot;

-          Rekisteröidyn sähköpostiosoite;

-          Rekisteröidyn puhelinnumero;

-          Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; 

-          Rekisteröidyn syntymäaika;

-          Rekisteröidyn henkilötunnus (käsitellään vain, jos viranomaisohjeistus tai laki sitä vaatii).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään sekä yhteistyökumppaneilta (esim. ulkopuoliset kouluttajat kursseilla).

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja henkilötietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yrityksen yhteistyökumppaneille palvelun toimittamisen ja viestinnän toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös henkilötietojen käsittelijöille, kuten esimerkiksi verkkokaupan, ylläpidon toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yritys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

- Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

- Yritys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yritykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

-Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Poistetut henkilötiedot poistuvat varmuuskopioista 6kk:n jälkeen.

10. Profilointi

Yritys ei toteuta osana henkilötietojen käsittelytoimia Rekisteröidyn automaattista profilointia. 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;

-vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

-vaatia henkilötietojensa poistamista;

-peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

-vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yrityksen oikeutettu etu;

-saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle, yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

-vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Kaktu Kupariselle osoitteeseen kaktu@erajarvenpappila.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Kaktu Kuparinen tmi

Kempintie 132

35220 Eräjärvi

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.4.2024.